Ulga technologiczna na programy InsERT

Skorzystaj z ulgi technologicznej na zakup oprogramowania
Zakup systemów Insertu umożliwia odliczenie od dochodu 50% kosztów w ramach ulgi na nowe technologie. Programy Navireo ERP, Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT, Biuro GT uzyskały opinię o innowacyjności wydaną przez Instytut Maszyn Matematycznych. Opinia ta w pełni uprawnia do skorzystania z ulgi na inwestycje technologiczne.

Kupując programy Insertu:

  • Navireo ERP
  • Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT, Biuro GT

można skorzystać z ulgi na zakup innowacyjnych technologii i odliczyć od podstawy opodatkowania maksymalnie 50% wydatków poniesionych na ten cel. Za nową technologię uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalenie wyrobów i usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż przez ostatnich 5 lat. Ulga może zatem obejmować umowy licencyjne dotyczące zakupu oprogramowania.

Kto może skorzystać z ulgi na nowe technologie
Z ulgi technologicznej mogą skorzystać przedsiębiorcy nabywający nowe technologie, opodatkowani skalą podatkową lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie mogą natomiast z niej skorzystać podatnicy opodatkowani liniowo (19%), na zasadzie ryczałtu ani ci, którzy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Firma traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaistnieje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:

  • podatnik udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii;
  • zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji;
  • otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie (np. w formie dotacji UE).

Wymagane dokumenty
Do skorzystania z ulgi wymagane są:

  • dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków na zakup oprogramowania (faktura VAT);
  • opinia jednostki naukowej o innowacyjności programów z linii InsERT GT – aby uzyskać do niej dostęp, prosimy o kontakt bezpośrednio z InsERT S.A. pod adresem office@insert.com.pl.

Dokumentów tych nie dołącza się do zeznania podatkowego, lecz należy je przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.
Jak rozliczyć ulgę
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. W sytuacji, gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

InsERT nie gwarantuje klientom uzyskania ulgi podatkowej ani nie ma żadnego wpływu na decyzję organów państwowych w sprawie uznania ulgi, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności materialnej, związanej z decyzjami organów podatkowych odmawiających lub ograniczających prawo do zastosowanej ulgi podatkowej.