Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasza spółka, w ramach posiadanych uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo kwalifikacyjne nr 13791/99 oraz Certyfikat księgowy nr 46393/2010), już od 2000 roku oferuje Państwu pełną obsługę rachunkowo-księgową oraz kadrowo-płacową.Prace księgowe wykonujemy również w siedzibie Klienta.
Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych.
Przejmujemy kontakty Klienta z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS.
Zapewniamy odbiór dokumentów z siedziby Klienta.„Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Przedsiębiorcy, wykonujący działalność w powyższym zakresie, są również uprawnieni do:

  • prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

Działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych mogą wykonywać:

  • przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.”

Ministerstwo Finansów