Pełna księgowość

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są osoby prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczny obrót netto za poprzedni rok obrotowy wyniósł w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1,2 mln €.

W skład usługi wchodzą:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
 • ustalenie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczenia ZUS,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • potwierdzenie sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, wyniku finansowego, informacji dodatkowej,
 • sporządzanie informacji F01 dla Urzędu Statystycznego.